Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie biletów ulgowych w klasie I.

Interpelacja w sprawie biletów ulgowych w klasie I.

W dniu 25 marca 2019 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka w sprawie biletów ulgowych w klasie I.

Szanowny Panie Ministrze,

rząd Mateusza Morawieckiego dba o interes osób niepełnosprawnych i osób starszych. Podpisano już porozumienie pomiędzy PFRON a PKP S.A. w sprawie promocji zatrudniania osób z niepełnosprawnościami oraz m.in. przeszkolenia pracowników InfoDworców w zakresie obsługi klienta z niepełnosprawnością czy też dostosowanie serwisów internetowych do ich potrzeb.

Obecnie osoby uprawnione mogą nabyć bilet ulgowy tylko w klasie II, jest to regulacja ustawowa, wynikająca z art. 1a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Ustawa ta została uchwalona w 1992 roku; ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych uchwalono pięć lat później, w 1997 roku; natomiast Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych została ratyfikowana przez Polskę już siedem lat temu, w 2012 roku.

Do mojego biura poselskiego docierają zapytania osób z niepełnosprawnościami a także ich opiekunów (towarzyszących w podróży osobie o znacznym stopniu niepełnosprawności, powyżej 13 roku życia) lub przewodników towarzyszących w podróży osobie ociemniałej lub niewidomej, a także seniorów – dotyczące możliwości nabywania biletów ulgowych w klasie I, w transporcie publicznym.

PKP Intercity S.A. posiada w swojej ofercie tzw. „Bilet dla Seniora”, który przewiduje ulgę również w klasie I. W wielu miastach i gminach osoby z niepełnosprawnością (stopień znaczny) korzystają z darmowej komunikacji miejskiej.

Trzeba też zauważyć, że PKP Intercity S.A., dbając o pasażerów niepełnosprawnych na swojej stronie internetowej, zamieszcza informacje: „w pociągach uruchamianych przez Spółkę PKP Intercity… rezerwuje się miejsca dla osób z niepełnosprawnością… jeden przedział w wagonie klasy 2 w każdej relacji…”.

W związku z powyższym proszę o odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy ministerstwo rozważa ustawowe uregulowanie kwestii biletów dla osób z niepełnosprawnościami a także ich opiekunów i rozszerzenie tych uprawnień również o klasę I?

  2. Czy dotychczasowe ulgi przeznaczone dla pasażerów ze znacznym stopniem niepełnosprawności można byłoby poszerzyć o pasażerów z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności?

  3. Czy jest możliwe zwiększenie ilości miejsc zarezerwowanych dla osób z niepełnosprawnościami dla każdej relacji? Należy pamiętać, że osoby niewidzące bądź z niepełnosprawnością umysłową nierzadko podróżują z opiekunem, któremu powinno przysługiwać miejsce obok osoby, którą się opiekuje.

  4. Czy jest możliwe, by  rezerwacje dla osób niepełnosprawnych były odblokowywane wcześniej niż na dwa dni przed planowym odjazdem pociągu?

 

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

 

 

23 maja 2019 r. Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na swoją interpelację  w sprawie biletów ulgowych w klasie 1.
System ulg ustawowych obowiązujący w publicznym transporcie zbiorowym w Polsce ma charakter socjalny i jest wynikiem wypracowanego w tym zakresie kompromisu społecznego. Zakres uprawnień do ulgowych przejazdów środkami transportu publicznego reguluje wiele różnych ustaw, m.in.:
 ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 295);
 ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 276),
 ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2193),
 ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 937),
 ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych(Dz.U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1824).
Osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym posiadają już uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego zarówno autobusowego, jak i kolejowego i w związku z tym w Ministerstwie Infrastruktury nie toczą się obecnie żadne prace legislacyjne zmierzające do dalszego rozszerzenia ich uprawnień.
Odnosząc się z kolei do kwestii uprawnień osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym informuję, że w chwili obecnej trwające prace nad dwoma dużymi aktami prawnymi dotyczącymi obszaru publicznego transportu zbiorowego, tj. projektem ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw oraz projektem ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Prace te dotyczą m.in. kwestii finansowania ulg ustawowych
przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego i kolejowego. W związku z powyższym Ministerstwo Infrastruktury stoi na stanowisku, że nie jest obecnie zasadne wprowadzanie zmian do ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.
Niezależnie od powyższego Ministerstwo Infrastruktury pragnie zwrócić uwagę, że objęcie uprawnieniami osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym znacząco zwiększy grupę osób uprawnionych do ulg.
Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności stanowią w Polsce 45,2% populacji osób niepełnosprawnych (wg danych z 2016 r.), co może przełożyć się na dalszy znaczny wzrost wydatków budżetu państwa na sfinansowanie tych ulg.
Obecnie, pasażerowie z orzeczonym stopniem niepełnosprawności posiadają prawo do korzystania z różnych wymiarów ulg, w zależności od klasy wagonu, kategorii pociągu lub rodzaju biletu na przejazd.
W odniesieniu do kategorii pociągów uruchamianych przez tego samego przewoźnika brak jest możliwości oferowania biletów kombinowanych niektórym grupom uprawnionym do ulg ustawowych przy przejazdach różnymi klasami wagonów i/lub różnymi kategoriami pociągów. Niemniej jednak zgodnie z art. 1a ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego osoba uprawniona do ulgowego przejazdu w klasie 2 na podstawie biletów jednorazowych korzystająca z przejazdu w klasie 1 zobowiązana jest jedynie do uiszczenia dopłaty w wysokości stanowiącej różnicę między należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 1 a należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 2. Stąd cena, jaką zobowiązana jest taka osoba (w tym m.in. osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym) zapłacić za przejazd pociągiem w klasie 1 w krajowych przewozach
pasażerskich nie jest równa należności za pełnopłatny przejazd pociągiem tej klasy. Mając to na uwadze, kwestia uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego osób niepełnosprawnych w pociągach 1 klasy została już uregulowana wyżej wymienionymi przepisami ustawy.
W kwestii wyznaczania miejsc dla osób niepełnosprawnych informuję, że Spółka PKP Intercity S.A. (dalej PKP IC) realizuje przewozy zgodnie z obowiązującym prawem, a zwłaszcza z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się (Dz. U. UE. L. 2014.356.110).
W pociągach PKP IC, z wyjątkiem pociągów międzynarodowych, w wagonach z miejscami do siedzenia, w zależności od rodzaju wagonów znajdujących się w składzie pociągu, wyznacza się dla osób niepełnosprawnych co najmniej jeden przedział w wagonie klasy 2 i w niektórych wagonach klasy 1, w każdej relacji – w pociągach zestawionych z wagonów z przedziałami, oraz co najmniej 6 miejsc – w klasie
2 w pociągach zestawionych z wagonów bezprzedziałowych i w pociągach zestawionych z elektrycznych zespołów trakcyjnych (najbliżej drzwi wejściowych).
Miejsca te nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością na wózku inwalidzkim i dlatego oprócz wyznaczania ww. miejsc PKP IC wyznacza w uruchamianych pociągach również miejsca dla osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim i ich opiekunów.
Miejsca wyznaczone dla osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem miejsc przewidzianych dla osób na wózku inwalidzkim, nie różnią się od innych ogólnodostępnych miejsc w składzie pociągu.
Podkreślić należy, że wszystkie pociągi uruchamiane przez PKP IC, z wyjątkiem wagonów klasy 2 pociągów kursujących w relacji Warszawa – Łódź – Warszawa, objęte są rezerwacją miejsc do siedzenia. Bilety na przejazd dostępne są w przedsprzedaży już na 30 przed dniem odjazdu.
Ponadto informuję, że w pociągu EIP miejsca do siedzenia, wyznaczone dla osób niepełnosprawnych (nie dotyczy miejsc dla osób na wózku inwalidzkim), dostępne są w sprzedaży wyłącznie dla tych osób od pierwszego dnia przedsprzedaży aż do 2 dni przed dniem odjazdu pociągu. Dopiero na 2 dni przed odjazdem danego pociągu miejsca te są udostępniane do ogólnej sprzedaży i wówczas mogą je
nabyć również inni podróżni. Miejsca dla osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim nie są zwalnianie do ogólnej sprzedaży w ogóle, ponieważ osoby te mogą zgłosić zamiar przejazdu pociągiem EIP nawet tuż przed odjazdem. Z kolei miejsca dla osób niepełnosprawnych wyznaczane w pociągach TLK, IC i EIC, dostępne są w sprzedaży w całym okresie przedsprzedaży oraz w dniu odjazdu wyłącznie dla tych osób i nie mogą ich zajmować osoby nieuprawnione.
Uprzejmie proszę o przyjęcie powyższych informacji.

Z wyrazami szacunku,

z upoważnienia Ministra Infrastruktury
Andrzej Bittel
Podsekretarz Stanu

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close