Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie ilości i wyceny usług pozaszpitalnych na rzecz pacjentów wymagających oddechu zastępczego świadczeń wentylacji mechanicznej.

Interpelacja w sprawie ilości i wyceny usług pozaszpitalnych na rzecz pacjentów wymagających oddechu zastępczego świadczeń wentylacji mechanicznej.

W dniu 4 lipca Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Zdrowia Pana Łukasza Szumowskiego w sprawie ilości i wyceny usług pozaszpitalnych na rzecz pacjentów wymagających oddechu zastępczego świadczeń wentylacji mechanicznej.

Szanowny Panie Ministrze,

Ze względu na starzenie się naszego społeczeństwa, ale również rosnące zanieczyszczenie powietrza w naszych aglomeracjach miejskich, lawinowo rośnie liczba osób wymagających wspomagania oddechu za pomocą respiratora.

Z prośbą o interwencję związaną z limitami świadczeń domowej wentylacji mechanicznej w kontraktach zgłosił się do mnie Ogólnopolski Związek Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej. W swojej prośbie piszą, że wraz ze wzrostem zapotrzebowania, z roku na rok ze względu na przekraczanie przez świadczeniodawców obowiązujących kontraktów, rośnie także liczba pacjentów niesfinansowanych w ramach wentylacji mechanicznej udzielanej w warunkach pozaszpitalnych. Liczba takich pacjentów w roku 2018 wyniosła 2654 osoby.

Dowodzą, że nie uwzględnienie przez NFZ rosnących kosztów świadczenia w swoich planach finansowych powoduje pojawienie się u świadczeniodawców nadwykonań prawie od pierwszych dni obowiązywania nowych umów. Tymczasem Fundusz nie gwarantuje zwrotu kosztów leczenia pacjentów, którzy nie mieszczą się w określonych limitach.

Najwięcej zaległości wobec świadczeniodawców mają oddziały NFZ w województwach dolnośląskim i małopolskim. Niepokoi również sytuacja na Lubelszczyźnie i w województwie warmińsko-mazurskim. Skierowane przez Ministra Zdrowia w ubiegłym roku we wrześniu pismo do Prezesa NFZ, w którym wskazana została pilna potrzeba priorytetowego potraktowania świadczenia wentylacji mechanicznej, odniosło skutek jedynie w połowie województw.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na pytania:

  1. Czy po skierowaniu przez Ministra Zdrowia pisma do Prezesa NFZ prowadzony był dalszy nadzór kontrolujący zaległości NFZ wobec świadczeniodawców?

  2. Czy znana jest Panu Ministrowi obecna sytuacja opisanego przeze mnie problemu?

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiecan

 

W dniu 13 sierpnia 2019 r. Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na interpelację odpowiedzi na interpelację w sprawie usług pozaszpitalnych na rzecz pacjentów wymagających wentylacji mechanicznej.

W związku z pytaniem: Czy po skierowaniu przez Ministra Zdrowia pisma do Prezesa NFZ prowadzony był dalszy nadzór kontrolujący zaległości NFZ wobec świadczeniodawców?, uprzejmie informuję, że zapewnienie dostępu do świadczeń wentylacji mechanicznej i zabezpieczenie środków finansowych na ten cel było przedmiotem wielu kolejnych wystąpień kierowanych zarówno do dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ, jak i do Prezesa NFZ.
Zgodnie z otrzymanymi informacjami, w 2018 r. Narodowy Fundusz Zdrowia sfinansował świadczenia domowej wentylacji mechanicznej (kontraktowane i nadwykonania) na kwotę 246 644 911 zł opłacając 91% zrealizowanych świadczeń (97,80% u dzieci). Pozostała suma została rozliczona w trybie porozumienia w postaci aneksów do umów (lubelskie), lub jest negocjowana w trakcie ugód pozasądowych (dolnośląskie, małopolskie) z Funduszem. Wskazany w interpelacji oddział warmińsko-mazurski rozliczył pełną kwotę nadwykonań za rok 2018.
W odpowiedzi na pytanie: Czy znana jest Panu Ministrowi obecna sytuacja opisanego przeze mnie problemu?, uprzejmie informuję, że Minister Zdrowia oraz Narodowy Fundusz Zdrowia dostrzegają potrzebę odpowiedniego zabezpieczenia świadczeń w zakresie wentylacji mechanicznej. W tym celu oddziały wojewódzkie Funduszu sukcesywnie zwiększają finansowanie świadczeń w omawianym zakresie. Zgodnie z danymi przekazanymi przez NFZ, w latach 2016 – 2018 zwiększono środki na finansowanie tych świadczeń opieki zdrowotnej o około 30%.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że w dniu 18 lipca br. zostało wydane zarządzenie Nr 94/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej. Zmiany wprowadzone ww. zarządzeniem różnicują stawkę w zależności od kosztów związanych z wymaganymi wizytami personelu, pozwolą na dokładne określenie liczby osób w zależności od czasu wentylacji, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń
pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1658), oraz dostarczą danych na potrzeby dalszych analiz w celu poprawy sposobu finansowania świadczeń w tym zakresie.

Z poważaniem
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Maciej Miłkowski
Podsekretarz Stanu

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close